fbpx

Meie veebilehe kasutamise jätkamisega nõustute küpsiste kasutamisega.
Kui soovite keelata küpsiste salvestamist teie seadmesse, kohandage palun oma brauseri turvaseadeid.

Loe lähemalt
Close cookie popup

Privaatsuspoliitika

 1. ÜLDSÄTTED
  1. Käesolev privaatsuspoliitika reguleerib isikuandmete kogumist, töötlemist ja säilitamist käsitlevaid põhimõtteid. Isikuandmeid kogub töötleb ja säilitab isikuandmete vastutav töötleja PaulBerg Outdoor OÜ (registrikood 16188595), (www.paulberg.eu) (edaspidi andmetöötleja).
  2. Andmesubjekt privaatsuspoliitika tähenduses on klient või muu füüsiline isik, kelle isikuandmeid andmetöötleja töötleb.
  3. Klient privaatsuspoliitika tähenduses on igaüks, kes ostab andmetöötleja kodulehelt kaupu või teenuseid.
  4. Andmetöötleja järgib õigusaktides sätestatud andmete töötlemise põhimõtteid, muu hulgas töötleb andmetöötleja isikuandmeid seaduslikult, õiglaselt ja turvaliselt. Andmetöötleja on võimeline kinnitama, et isikuandmeid on töödeldud vastavalt õigusaktides sätestatule.
 2. ISIKUANDMETE KOGUMINE, TÖÖTLEMINE JA SÄILITAMINE
  1. Isikuandmed, mida andmetöötleja kogub, töötleb ja säilitab, on kogutud elektrooniliselt, peamiselt kodulehe ja e-posti vahendusel.
  2. Oma isikuandmete jagamisega annab andmesubjekt andmetöötlejale õiguse koguda, korraldada, kasutada ja hallata privaatsuspoliitikas määratletud eesmärgil isikuandmeid, mida andmesubjekt otse või kaudselt kodulehel kaupu või teenuseid ostes andmetöötlejale jagab.
  3. Andmesubjekt vastutab selle eest, et tema poolt esitatud andmed oleksid täpsed, õiged ja terviklikud. Teadlikult valeandmete esitamist peetakse privaatsuspoliitika rikkumiseks. Andmesubjekt on kohustatud andmetöötlejat viivitamatult teavitama esitatud andmete muutumisest.
  4. Andmetöötleja ei vastuta andmesubjekti poolt valeandmete esitamisest põhjustatud kahju eest andmesubjektile või kolmandatele osapooltele.
 3. KLIENTIDE ISIKUANDMETE TÖÖTLEMINE
  1. Andmetöötleja võib töödelda järgnevaid andmesubjekti isikuandmeid: ees- ja perekonnanimi; sünnikuupäev; telefoninumber; E-posti aadress; kohaletoimetamise aadress; arvelduskonto number; maksekaardi detailid. Samad andmed kus asjakohane kui tarbija soovib sooritada ostu äriühingu kaudu.
  2. Lisaks eeltoodule on andmetöötlejal õigus koguda kliendi kohta andmeid, mis on kättesaadavad avalikes registrites.
  3. Isikuandmete töötlemise õiguslik alus on isikuandmete kaitse üldmääruse paragrahv 6 lg 1 p-d a), b), c) ja f), neid töödeldakse seaduses sätestatud tähtaegade piires.
  4. Tarbija annab veebipoes oma isikuandmeid sisestades andmetöötlejale õiguse neid andmeid töödelda ning kasutada (näiteks lepingu täitmiseks, toote kohaletoimetamiseks, makselahenduse kasutamisel, raamatupidamise eesmärkidel).
  5. Andmetöötlejal on õigus klientide isikuandmeid jagada kolmandate isikutega, kelleks on näiteks volitatud andmetöötlejad: raamatupidajad, transpordi- ja kullerettevõtted, makseteenuseid pakkuvad ettevõtted. Andmetöötleja on isikuandmete vastutav töötleja. Andmetöötleja edastab maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötlejatele: Montonio Finance UAB ning kullerteenuse osutamiseks kullerfirmale Pakipoint OÜ.
  6. Andmesubjekti isikuandmete töötlemisel ja säilitamisel rakendab andmetöötleja organisatoorseid ja tehnilisi meetmeid, mis tagavad isikuandmete kaitse juhusliku või ebaseadusliku hävitamise, muutmise, avalikustamise ja mis tahes muu ebaseadusliku töötlemise eest.
  7. Veebipood saadab ostjale uudiskirju ning pakkumisi ostja e-maili aadressile ainult juhul, kui ostja on selleks avaldanud soovi sisestades veebilehel e-kirja aadressi ning andnud teada oma soovist otsepostituse teadete saamiseks.
  8. Ostjal on igal ajal võimalik loobuda e-postile saadetavatest pakkumistest ja uudiskirjadest andes sellest meile teada e-kirja teel või järgides pakkumisi sisaldava e-kirjas toodud juhiseid.
 4. ANDMESUBJEKTI ÕIGUSED
  1. Andmesubjektil on õigus saada ligipääs oma isikuandmetele ning nendega tutvuda.
  2. Andmesubjektil on õigus saada informatsiooni tema isikuandmete töötlemise kohta.
  3. Andmesubjektil on õigus täiendada või parandada ebatäpseid andmeid.
  4. Kui andmetöötleja töötleb andmesubjekti isikuandmeid andmesubjekti nõusoleku alusel, siis on andmesubjektil õigus igal ajal nõusolek tagasi võtta.
  5. Andmesubjekt saab õiguste teostamiseks pöörduda e-poe klienditoe poole aadressil hello@paulberg.eu.
  6. Andmesubjektil on oma õiguste kaitseks võimalik esitada kaebus Andmekaitse Inspektsioonile.
 5. LÕPPSÄTTED
  1. Käesolevad andmekaitsetingimused on koostatud kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) nr 2016/679 füüsiliste isikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise ning direktiivi 95/46 / EÜ kehtetuks tunnistamise kohta / EÜ (isikuandmete kaitse üldmäärus), Eesti Vabariigi isikuandmete kaitse seadusega ning Eesti Vabariigi ja Euroopa Liidu õigusaktidega.
  2. Andmetöötlejal on õigus andmekaitsetingimusi osaliselt või täielikult muuta, teavitades andmesubjekte muudatustest kodulehe www.paulberg.eu kaudu.